Úvod

Slovo na úvodZákladné informácie o domoveRegistrácia zariadeniaObec v ktorej žijeme

Domov dôchodcov  a  domov sociálnych služieb  Sušany , so svojim základným areálom sa  nachádza  v peknej  lokalite   suchánskej doliny  v centre obce Sušany.

Umiestnený je v dvoch objektoch, ktoré sú spojené spojovacou chodbou, medzi objektami ubytovacím a stravovaco-prevádzkovým.


Tento základný komplex domova bol daný do prevádzky v novembri 1995 rekonštrukciou 2. podlažnej budovy bývalej základnej školy, v ktorej sa teraz nachádza prevádzková a stravovacia časť a prístavbou 3. podlažnej novej budovy sa vybudovala ubytovacia časť s príslušenstvom a zázemím potrebným pre bývanie 49 obyvateľov tohoto zariadenia sociálnych služieb.

Od semptembra 2008 zabezpečujeme sociálne služby s kapacitou  ďalších 6 pobytových miest v ďalšom prevádzkovom objekte rodinného typu v obci Hrnčiarske Zalužany  v jednoposchodovej budove .

Zriaďovateľom domova je VÚC-Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý aj tomuto zariadeniu stanovil zriaďovacou listinou a následne registráciou potvrdil vymedzenie jeho základných inštitucionálnych úloh :

  • vo finančných a právnych vzťahoch zabezpečuje činnosť ako rozpočtová organizácia, napojená  na rozpočet zriaďovateľa. Má vlastnú právnu subjektivitu.
  • v rozhodovacom procese naplňovania svojej činnosti zariadenia sociálnych služieb má delegovanú kompetenciu rozhodovacieho prvostupňového orgánu, v súlade so zákonom o správnom konaní.
  • v predmete činnosti poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starým občanom a zdravotnej postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu v nevyhnutnej starostlivosti :
  1. bývanie,
  2. stravovanie,
  3. odborné činnosti a zaopatrenie.

Ďalšia starostlivosť predstavuje :

  • poradenstvo, záujmová,
  • kultúrna, rehabilitačná a rekreačná činnosť,
  • pracovná terapia
  • úschova cenných vecí.

kapacita domova

je stanovená na celkový počet 55 obyvateľov (klientov),  z toho 35 miest charakteru zariadenia pre seniorov a 20 miest charakteru domova sociálnych služieb pre obyvateľov s duševnými poruchami .