Zahájili sme prevádzku aj v Hrnčiarskych Zalužanoch

PICT-072

    Náš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany vstúpil v tomto období do ďalšej etapy v napĺňaní svojej koncepcie rozvoja sociálnych služieb. Naša vývojová etapa harmonizuje s cieľmi významného dokumentu „Stratégie rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji“ ktorý bol schválený v roku 2007 Zastupiteľstvom BBSK.

    V priebehu druhej polovici mesiaca augusta 2008, bol daný do prevádzky nový objekt zariadenia sociálnych služieb, pre starých občanov – dôchodcov, ktorý bol zriadený rekonštrukciou rodinného domu na Ul. Hlavnej č.281 v obci Hrnčiarske Zalužany.

AKÉ SLUŽBY PONÚKAME

    V uvedenom sociálnom zariadení – našej novej kapacity sú poskytované komplexné sociálne služby aj s možnosťou variantných pobytových a iných sociálnych formách.

    V komunitnom prostredí „ rodinného typu “ s kapacitou 6 ubytovaných, tu sú podmienky okrem celoročných pobytov aj možnosti pobytov krátkodobejších – dočasných, a podporných služieb v pobytoch odľahčovacích pre obyvateľov, ktorí spĺňajú podmienky potrieb poskytovania sociálnych služieb s nevyhnutnou potrebou pomoci iných osôb, podľa platnej legislatívy v sociálnej oblasti. Našou ambíciou je ponúknuť práve v podporných službách doposiaľ služby absentujúce v našej oblasti.

SLUŽBY DENNÝCH POBYTOV A STRAVOVANIA

    Okrem pobytových služieb, ponúkame v tomto zariadení v alternatíve aj časť sociálnych služieb v dennej forme – okrem iného aj s možnosťou odoberania stravy so stravovaním v tomto zariadení, či len odoberania stravy s konzumáciou doma.

ÚPRIMNE ĎAKUJEME

    Aj touto cestou chceme s veľkou úctou úprimne poďakovať pani Márii Slaninovej, ktorá už ako naša obyvateľka Domova dôchodcov Sušany, predtým obyvateľka Hrnčiarskych Zalužian, sa rozhodla bezplatne darovať svoj majetok – svoj rodinný dom v prospech nášho domova dôchodcov v Sušanoch. Toto jej vysokohumánne rozhodnutie vytvorilo podmienky, že po stavebných úpravách tohto rodinného domu, ktoré bolo financované z prostriedkov BBSK a dotácie MPSVaR SR môžme ďalším obča – nom, ktorí sú v rozličných stavoch postihnunutia a sociálnej núdze ponúknuť primerané podmienky, ktoré im vylepšia ich terajší život.

    Pani Marienka Slaninovádarovala svoj majetok pre všetkých nás – pre všetkých vás, pre vec krásnu – pre pomoc iným.

Priložené fotografie